Go to the page content

Дистанцiйнi програми безперервного медичного навчання i медична освiта щодо ожирiння

Прагнете дiзнатись бiльше про лiкування ожирiння? Нижче можна ознайомитись iз добiркою медичних освiтнiх ресурсiв та платформ для пiдтримки Вашого безперервного навчання, якi дозволять Вам отримати додатковi бали в рамках безперервного медичного навчання.

Важливо завжди бути в курсi новiтнiх медичних досягнень у сферi дослiджень ожирiння. Ознайомлення з iншими вагомими аспектами ведення Ваших пацiєнтiв з ожирiнням, наприклад, подолання стигму щодо ожирiння, допоможе Вам запропонувати пацiєнтам найякiснiшу медичну допомогу i пiдтримку.

Нижченаведенi iнформацiйнi ресурси були розробленi незалежними професiйними об’єднаннями й товариствами. Деякi з ресурсiв було створено за пiдтримки необмежених грантiв на освiту вiд компанiї «Ново Нордiск».

Що таке eCME?

Абревiатура eCME розшифровується як «electronic Continuing Medical Education», тобто дистанцiйна безперервна медична освiта. Ця освiта складається з рiзноманiтних навчальних матерiалiв, якi викладаються за допомогою цифрового каналу, схваленого для отримання балiв у рамках безперервної медичної освiти. eCME може включати веб-сайти, онлайн-модулi або застосунки, а також будь-якi iншi цифровi матерiали. Програми eCME – це один iз способiв, за допомогою якого Ви можете пiдтримувати, розвивати i вдосконалювати свої медичнi знання i навички, та отримувати бали у рамках безперервної медичної освiти. Цi модулi забезпечать Вас сучасними знаннями про новiтнi дослiдження та варiанти лiкування ожирiння. Наша ретельно упорядкована добiрка включає рiзноманiтнi освiтнi ресурси у рiзних форматах, якi допоможуть Вам розвивати свою клiнiчну практику у такий спосiб, який вiдповiдає Вашим освiтнiм потребам. Пропонуємо Вам ознайомитись iз деякими з цих ресурсiв сьогоднi i зробити наступний крок на шляху до успiшного лiкування ожирiння.

Ознайомтесь iз добiркою освiтнiх ресурсiв у рамках дистанцiйної безперервної медичної освiти eCME

Платформа ASCEND (АКАДЕМІЯ НАУКИ І БЕЗПЕРЕРВНОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАННЯ У СФЕРІ ДІАБЕТУ Й ОЖИРІННЯ) – це вiдзначена нагородою, цифрова стримiнгова платформа, розроблена для вдосконалення медичної допомоги пацiєнтам з ожирiнням та дiабетом. Акредитованi, багатоформатнi та багатомовнi iнформацiйнi матерiали для лiкарiв первинної ланки забезпечують практичне iнтерактивне модульне навчання з питань контролю ваги та лiкування дiабету. Ця освiтня платформа схвалена Європейською асоцiацiєю з вивчення ожирiння (EASO), Всесвiтньою органiзацiєю сiмейних лiкарiв у Європi (WONCA Europe) та Європейською органiзацiєю первинної медичної допомоги пацiєнтам з дiабетом (PCDE). Вiдвiдайте платформу ASCEND, де Ви зможете почути, як провiднi свiтовi експерти дiляться цiнним клiнiчним досвiдом, ретельно розбирають ситуацiйнi задачi, дають вiдповiдi на поширенi запитання та багато iншого!

Це незалежна акредитована програма безперервної медичної освiти. Цю програму розроблено за пiдтримки гранту на освiту вiд Novo Nordisk A/S

Теми: Безкоштовнi навчальнi активностi для спецiалiстiв охорони здоров’я, якi надають медичну допомогу пацiєнтам з ожирiнням чи дiабетом.

Аудиторiя: Платформа ASCEND призначена для лiкарiв первинної ланки та лiкарiв на еквiвалентних посадах по всьому свiту

Формат: 

 • доступна на багатьох платформах , у тому числi веб-сторiнка та мобiльнi пристрої 
 • 20+ годин iнтерактивного контенту
 • Доступна англiйською, iспанською, французькою, китайською та нiмецькою мовами

Товариство ендокринологiв дає можливiсть знайти навчальнi сесiї з широким спектром  eCME матерiалiв про ожирiння. Цей освiтнiй ресурс включає матерiали для дистанцiйного безперервного навчання на такi теми як лiкування ожирiння, ускладнення, пов’язанi з ожирiнням та науковi основи розвитку ожирiння з недавнiх конгресiв i конференцiй.

Теми: Лiкування ожирiння та науковi основи розвитку ожирiння. 

Аудиторiя: Товариство ендокринологiв створено в Америцi, однак багато матерiалiв для дистанцiйного безперервного медичного навчання, розмiщених на цiй платформi, пiдходять лiкарям за межами США.

Формат: 

 • Лекцiї зi слайдами та аудiозаписами

На освiтнiй платформi Medscape розмiщена добiрка матерiалiв щодо менеджменту ожирiння та корекцiю ваги у рамках дистанцiйної програми безперервного медичного навчання. Цi навчальнi матерiали в основному присвяченi ускладненням, пов’язаним з ожирiнням, таким як дислiпiдемiя, дiабет та злоякiснi новоутворення. Також доступнi матерiали сучасних медичних конференцiй.

Деякi освiтнi програми на цьому сайтi було розроблено за пiдтримки незалежного гранту на навчання вiд Novo Nordisk A/S.

Теми: Ускладнення, пов’язанi з ожирiнням

Аудиторiя: Цiльовою аудиторiю платформи Medscape є слухачi з США, однак багато модулiв дистанцiйного безперервного медичного навчання на цiй платформi пiдходять для лiкарiв за межами США.

Формат:

 • Безкоштовнi модулi та статтi

 • Важливi клiнiчнi iнструменти

Ця освiтня програма вiд Канадського товариства з ожирiння призначена для спецiалiстiв охорони здоров’я, якi прагнуть вдосконалити своє розумiння причин i наслiдкiв ожирiння.

Ця програма також пiдходить для додаткової пiдготовки до екзамену Американської ради з питань лiкування ожирiння (ABOM) та Сертифiкованої програми з барiатричної хiрургiї (CBE).

Теми: Лiкування ожирiння.

Аудиторiя: розширена онлайн програма щодо менеджменту ожирiння призначена для спецiалiстiв охорони здоров’я, якi готовi зробити наступний крок у безперервному навчаннi, аби краще розумiти причини, механiзми та наслiдки ожирiння. Платформа надає необхiднi iнструменти та стратегiї, пiдходи до оцiнки стану, лiкування та пiдтримки пацiєнтiв з ожирiнням. Крiм того, ця програма пiдходить для спецiалiстiв охорони здоров’я по всьому свiту, якi прагнуть вдосконалити своє розумiння питань, пов’язаних з ожирiнням.

Формат:

 • 8 модулiв

 • Сертифiкована програма

 • Повна програма займає 16–20 годин 

ObesityCE – це освiтнiй веб-ресурс, розроблений Vindico Medical Education, який мiстить статтi, лекцiї, вiдеоролики та клiнiчнi випадки, пов’язанi з такими питаннями як регуляцiя апетиту, iнструменти оцiнки / скринiнгу, барiатрична хiрургiя, супутнi захворювання, патофiзiологiя, медикаментозна терапiя та/або тактика зниження ваги.

Перегляд iнформацiйних матерiалiв на платформi ObesityCE та отримання балiв у рамках безперервної медичної освiти є безкоштовними. Цей веб-сайт не мiстить реклами жодної продукцiї.

Теми: Безкоштовнi освiтнi заходи для спецiалiстiв охорони здоров'я, щодо менеджменту пацiєнтiв з надмiрною вагою або ожирiнням.

Аудиторiя: ObesityCE - це ресурс для лiкарiв з усього свiту, якi ведуть прийом пацiєнтiв з надмiрною вагою або ожирiнням.

Формат:

 • Лекцiї

 • Симуляцiї

 • Вiдео вiд експертiв 

Пiдвищення квалiфiкацiї надання медичної допомоги пацiєнтам з ожирiнням

Якщо Ви маєте намiр зробити наступний крок у своїй практицi лiкування ожирiння, пропонуємо Вам пройти сертифiкацiю з лiкування ожирiння. Цi програми спрямованi на визнання спецiалiзацiї лiкарiв у  сферi лiкування ожирiння, i покладають сподiвання, що  якомога бiльше лiкарiв матимуть необхiднi знання та навички для ефективного лiкування ожирiння.

SCOPE (The Strategic Centre for Obesity Professional Education) – Стратегiчний центр професiйної освiти з питань ожирiння - це єдиний мiжнародно-визнаний сертифiкат з лiкування ожирiння. Програма покликана розробити системний пiдхiд до менеджменту ожирiння. SCOPE поєднує дистанцiйне навчання, очнi курси, сесiї та лекцiї, якi дозволяють слухачам отримувати бали SCOPE, якi враховуються при сертифiкацiї SCOPE.

Цю освiтню програму було розроблено за часткової фiнансової пiдтримки необмеженого гранту на навчання вiд компанiї Nordisk A/S.

Теми: Лiкування ожирiння.

Аудиторiя: Ця освiтня програма визнана на мiжнародному рiвнi як така, що пiдходить для всiх спецiалiстiв охорони здоров’я, якi займаються лiкуванням ожирiння.

Формат:  

 • Акредитованi дистанцiйнi навчальнi курси

 • Онлайн навчання

 • Вебiнари 

Поширенi запитання

Якi переваги дистанцiйної безперервної медичної освiти?

Отримання балiв у рамках дистанцiйного безперервного медичного навчання має багато переваг:

 • Гнучкiсть – Переглядайте матерiали в будь-який зручний для Вас час i в будь-якому зручному для Вас мiсцi. Оскiльки матерiали доступнi в рiзних форматах, Ви можете вивчати їх навiть на ходу.

 • Актуальнiсть – Завдяки цифровому формату, матерiали дистанцiйних програм безперервного медичного навчання можуть легко оновлюватись, для того аби вони вiдповiдали найкращiй сучаснiй лiкарськiй практицi. 

 • Можливiсть вимiрювання – Можна легко слiдкувати за своїми досягненнями та отриманими балами в рамках дистанцiйної безперервної медичної освiти.

 • Єдиний змiст – Усi спецiалiсти охорони здоров’я отримують матерiали однаково високої якостi.

 • Персоналiзацiя – Ви можете налаштувати навчання пiд свої iндивiдуальнi потреби та iнтереси, обираючи конкретнi дистанцiйнi курси у форматi, який найкраще вiдповiдає Вашому стилю навчання.

Чому бали в рамках безперервного медичного навчання є важливими?

Безперервне медичне навчання є важливим для спецiалiстiв охорони здоров’я, тому що багато країн та рад з лiцензування медичної дiяльностi вимагають у спецiалiстiв охорони здоров’я певну кiлькiсть балiв у рамках безперервного медичного навчання для збереження медичної лiцензiї. Це робиться для того, щоб переконатись, що спецiалiсти охорони здоров’я продовжують розвивати свої знання та крокують вiдповiдно до сучасних стандартiв клiнiчної практики.

Яка рiзниця мiж безперервним медичним навчанням (CME) та безперервним професiйним розвитком (CPD)?

Термiни безперервне медичне навчання та безперервний професiйний розвиток часто є взаємозамiнними. Однак, безперервне медичне навчання – це один iз компонентiв безперервного професiйного розвитку, оскiльки безперервний професiйний розвиток – це загальний процес розвитку як професiонала, який включає медичну освiту, але також може включати розвиток професiйних якостей. Наприклад, спецiалiст охорони здоров’я може вдосконалювати вмiння викладати, виконувати дослiдницькi проекти, писати статтi з клiнiчних дослiджень, а також лiдерськi якостi.

Як я можу безкоштовно отримати бали в рамках безперервного медичного навчання?

Вищезазначенi безкоштовнi ресурси дистанцiйних програм безперервного медичного навчання включають:

Як отримати бали в рамках безперервного медичного навчання?

На кожному ресурсi є iнструкцiї, як отримати бали в рамках безперервного медичного навчання, зазвичай щойно Ви виконаєте завдання, Ви зможете завантажити сертифiкат, який можна додати до свого портфолiо.

Скiльки балiв менi потрiбно?

 • Звернiться до мiсцевої Ради з питань лiцензування медичної дiяльностi i дiзнайтесь, скiльки балiв у рамках безперервного медичного навчання необхiдно, аби Ви крокували в ногу з часом.

UA23OB00029

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi