Go to the page content

Зниження ваги i користь для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ)

Профiлактика серцево-судинних захворювань: Чи допоможе зниження ваги?

Навiть помiрне зниження  маси тiла може мати позитивний  вплив, зменшуючи фактори ризику i врештi решт запобігаючи розвитку серцево-судинних захворюваннь.1,2,3 Зв’язок мiж зниженням ваги i полiпшенням факторiв серцево-судинного ризику було доведено як обсервацiйними дослiдженнями, так i рандомiзованими контрольованими клiнiчними дослiдженнями.3,9 Дослiдження показало, що при зменшеннi маси тiла у людей з надлишковою вагою та ожирiнням знижується артерiальна гiпертензiя, iнсулiнорезистентнiсть, дислiпiдемiя та запалення, спостерiгається позитивний на рiвень триглiцеридiв, холестерину та глюкози в кровi.3,8-11 Крiм того, у людей з цукровим дiабетом 2-го типу та ожирiнням при зниженнi ваги спостерiгається суттєве полiпшення стану, яке полягає в зниженнi рiвня глюкози в кровi та досягненнi ремiсії.9

Зниження ваги позитивно впливає на фактори серцево-судинного ризику

Зниження ваги та iндексу маси тiла (ІМТ) позитивно впливають на факторiи серцево-судинного ризику, знижуючи артерiальний тиск, рiвнi лiпiдiв та глюкози в кровi, iнсулiнорезистентнiсть та запалення.2,11

Бiльший вiдсоток зниження ваги вiдповiдає значимiшiй користi для серцево-судинної системи

Ступень користi з точки зору зменшення впливу факторiв серцево-судинного ризику i частоти несприятливих результатiв збiльшується з пiдвищенням вiдсотку зниження ваги.3,4,7,8

Зменшення ваги на 5% призводить до зниження артеріального тиску та гiперглiкемії / глiкованого гемоглобіну (HbA1c)

Помiрне зменшення ваги на 5% пов’язано зi зниженням систолiчного та дiастолiчного артерiального тиску та зниженням гiперглiкемії /рiвня HbA1c.3 Зменшення ваги навiть тiльки на 4,5 кг у пацiєнтiв, вага яких на вихiдному рiвнi становила вiд 110% до 165% iдеальної маси тiла, з артерiальною гiпертензiєю 1-ї стадії менш нiж 140 мм рт. ст. систолiчного тиску та 83–89 мм рт. ст. дiастолiчного тиску, може призвести до клiнiчно значущого довготривалого зниження артерiального тиску та зменшення ризику гiпертензії.4 Зниження маси тiла на кожен 1 кг пов’язано зi зниженням рiвня HbA1c на 0,2 ммоль/моль, або на 0,6 ммоль/моль у людей з цукровим дiабетом.5 Полiпшення контролю глiкемії в результатi зниження ваги також було вiдмiчено на раннiй стадії цукрового дiабету, коли пацiєнти ще мають вiдносно збережену здатнiсть до секреції iнсулiну.6

Зниження ваги на 5–10% позитивно впливає на рiвень триглiцеридiв, лiпiдiв, холестерину та може зупинити прогресування ЦД 2 типу

Зменшення ваги на 5–10% пов’язане зi зниженням рiвня лiпiдiв у гепатоцитах при неалкогольнiй жировiй хворобi печiнки; зниженням рiвня триглiцеридiв, пiдвищенням рiвня холестерину не-ЛПВЩ та попередженням розвитку цукрового дiабету 2-го типу.3,7

Зниження ваги на 10–15% зменшує ризик розвитку ССЗ

Зниження ваги на 10–15% призводить до зниження ризику розвитку серйозних серцево-судинних подiй, навiть у пацiєнта з дiагностованим цукровим дiабетом 2-го типу.3,8 Субаналiз учасникiв дослiдження Look Ahead, якi мали надлишкову вагу або ожирiння та цукровий дiабет 2-го типу i знизили свою вагу на 10% або бiльше вiд вихiдної величини, показав, що ризик смертi вiд серцево-судинних захворювань, а також ризик нефатального гострого iнфаркту мiокарда, нефатального iнсульту або ризик госпiталiзації з причини стенокардії знизився на 21%, порiвняно з учасниками дослiдження, якi знизили вагу на менш нiж 10%.8 У тiй самiй групi спостерiгалось зниження ризику на 24%, коли клiнiчний результат було розширено i включено до нього аортокоронарне шунтування, каротидну ендартеректомiю, черезшкiрне коронарне втручання, госпiталiзацiю з причини застiйної серцевої недостатностi, захворювання периферичних судин та загальну смертнiсть.

Зниження ваги на >15% призводить до зменшення частоти смертi вiд ССЗ у довгостроковiй перспективi, серцевої недостатностi i цукрового дiабету 2-го типу

Зниження ваги на бiльш нiж 15% може призвести до ремiсії цукрового дiабету 2-го типу, особливо коли тривалiсть дiабету є недовгою, до полiпшень з точки зору серцевої недостатностi зi збереженою фракцiєю викиду i зниження смертностi вiд ССЗ.9,10,11

Корекцiя ваги приносить користь усім пацiєнтам з ожирiнням

У Канадських клiнiчних рекомендацiях щодо менеджменту ожирiння у дорослих 2020 р. лiкування ожирiння та кардiореспiраторнi тренування описано як «критично важливi» для полiпшення загального здоров’я серцево-судинної системи у людей з надлишковою вагою та ожирiнням.12 Настанови пiдтверджують, що контроль ваги приносить користь усім пацiєнтам з ожирiнням, незалежно вiд того наскiльки вони знизили свою масу тiла.12

Бiльш детальну iнформацiю про медичнi втручання для зниження серцево-судинного ризику у пацiєнтiв з ожирiнням можна переглянути за цим посиланням

Список використаних джерел

 1. World Health Organization. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. 2011. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44701. Last accessed: August 2022.
 2. World Health Organization. Prevention of cardiovascular disease: guidelines for assessment and management of total cardiovascular risk. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43685. Last accessed: August 2022.
 3. Garvey W, Mechanick J, Brett E, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocr Pract 2016;22(7):842–884.
 4. Stevens V, Obarzanek E, Cook N, et al. Long-term weight loss and changes in blood pressure: Results of the trials of hypertension prevention, phase II. Ann Intern Med. 2001;134(1):1–11.
 5. Morris E, Jebb S, Oke J, et al. Effect of weight loss on cardiometabolic risk: observational analysis of two randomised controlled trials of community weight loss programmes. Br J Gen Pract 2021;April:312–319.
 6. Franz M. Weight management: Obesity to diabetes. Diabetes Spectr. 2017;30(3):149–153.
 7. Tuomilehto J, Lindstrom J, Erikson J, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med. 2001;344(18):1343–1350.
 8. Look AHEAD Study Group and Gregg E. Association of the magnitude of weight loss and physical fitness change on long-term CVD outcomes: The Look Ahead study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:913–21.
 9. Lean M, Leslie W, Barnes A, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): An open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018;391:541–51
 10. Sundström J, Bruze G, Ottosson J, et al. A nationwide study of gastric bypass surgery versus intensive lifestyle treatment. Circulation. 2017;135:1577–85.
 11. Benraoune F and Litwin SE. Reductions in cardiovascular risk after bariatric surgery. Curr Opin Cardiol. 2011;26(6):555–61.
 12. Lau D and Wharton S. Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines: The Science of Obesity. Available at: https://obesitycanada.ca/guidelines/science. Last accessed: August 2022.

UA23OB00035

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi