Go to the page content

Правила та Умови Використання Веб-сайту, Згода на Обробку Персональних Даних та Полiтика Конфiденцiйностi

1. Правила та Умови Використання Веб-сайту

Цi Правила та Умови використання веб-сайту “RehinkObesity” (далi по тексту – Умови) застосовуються до вiдвiдувачiв веб-сайту “ RehinkObesity ” (далi по тексту – Сайт).

Сайт i всi розмiщенi на ньому матерiали належать ТОВ «Ново Нордiск Україна» (далi по тексту – Компанiя). Ваш доступ до Сайту пiдпорядковується всiм положенням, викладеним в даних Умовах. Положення можуть час вiд часу оновлюватися нами без вашого повiдомлення. Отримавши доступ до цього Сайту або використовуючи цей Сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ви прочитали, зрозумiли i згоднi з цими Умовами, а також з тим, що положення Умов можуть час вiд часу змiнюватися. Ви несете вiдповiдальнiсть за перiодичне розгляд положень цих Умов та внесених до них змiн. Ваше використання цього Сайту пiсля публiкацiї нами будь-яких змiн в Умовах користування означає вашу згоду з цими змiнами. Якщо Ви не згоднi з положеннями цих Умов або не задоволенi цим Сайтом, єдиним i винятковим рiшенням є припинення використання цього Сайту.

Ви, як i будь-яка iнша особа, яка звертається, пiдключається, посилається, використовує iнформацiю або надає будь-якому сторонньому особi сприяння в отриманнi доступу до iнформацiї, розмiщеної на Сайтi, є Користувачем Сайту i приймаєте всi положення цих Умов.Вагу

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ви визнаєте i погоджуєтеся з тим, що:

 1. Роздiл Сайту “Фахiвцям” є спецiалiзованим Інтернет-виданням, призначеним для лiкарів та iнших професiйних медичних i фармацевтичних працiвникiв. Якщо Ви не є лiкарем або iншим професiним медичним або фармацевтичним працiвником, Ви не маєте права використовувати цей роздiл Сайту та будь-яку iнформацiю з цього роздiлу.
 2. Хоча Компанiя прагне надати на цьому Сайтi актуальну i повну iнформацiю про освiтлюванi проблеми, а також актуальну i повну iнформацiю, що стосується її продукцiї, послуг або самої Компанiї, вона не гарантує точнiсть та iстиннiсть будь-якої iнформацiї, що мiститься на цьому Сайтi. Кожна людина бере на себе повну вiдповiдальнiсть i всi ризики, пов’язанi з використанням цього Сайту. Інформацiя представлена «як є» i може включати технiчнi, змiстовнi неточностi або друкарськi помилки. Компанiя залишає за собою право вносити доповнення, видалення або змiни в будь-яку iнформацiю на Сайтi в будь-який час без попереднього повiдомлення.
 3. Компанiя не надає нiяких гарантiй, що стосуються iнформацiї, матерiалiв i думок, якi розмiщено на цьому Сайтi (далi по тексту – Контент). Будь-який Користувач сайту прямо погоджується, що використовує Сайт на свiй власний ризик. Компанiя вiдмовляється вiд усiх гарантiй, неявних або iнших, включаючи (але не обмежуючись) будь-якi гарантiї комерцiйної цiнностi або непорушення прав. Нi в якому разi Компанiя не вiдповiдає за будь-якi збитки будь-якого виду, включаючи (але не обмежуючись) прямi, непрямi збитки, втрату прибутку, що тимчасово припиняються або випадковi збитки, що виникають iз або у зв’язку з iснуванням або використанням цього Сайту та/або Контенту, що знаходиться на цьому Сайтi.
 4. Компанiя не несе вiдповiдальностi i не дає нiяких гарантiй щодо точностi, iстинностi, своєчасностi i корисностi будь-якого Контенту, отриманого вiд третiх осіб, включаючи будь-якi гiперпосилання на стороннi сайти або зi стороннiх сайтiв. Якщо на цьому Сайтi не вказано iнше, Компанiя не буде редагувати, пiддавати цензурi або iншим чином контролювати Контент, який надається третiми особами для розмiщення на Сайтi або розмiщується третiми особами на стороннiх ресурсах, тому така iнформацiя не повинна вважатися схваленою або узгодженою з Компанiєю.
 5. Цей Сайт може мiстити заяви, якi вiдображають поточнi очiкування Компанiї щодо майбутнiх подiй та/або розвитку бiзнесу. Такi заяви є прогнозом i пов’язанi з ризиками i невизначеностями. Фактичнi подoiї або результати можуть iстотно вiдрiзнятися вiд прогнозованих i залежати вiд ряду факторiв, що не залежать вiд Компанiї. Компанiя має намiр регулярно оновлювати цей Сайт, але не бере на себе нiяких зобов’язань по оновленню Контенту.
 6. Лiкарськi засоби, iнформацiйнi матерiали про їх застосування i всi iншi матерiали, представленi на Сайтi у роздiлi “Фахiвцям”, наданi лише для ознайомлення, не можуть бути керiвництвом для дiагностики i лікування та можуть бути застосованi виключно для ознайомлення фахiвцями охорони здоров’я.
 7. Компанiя не несе вiдповiдальностi за можливу шкоду, завдану здоров’ю будь-якої людини лiкуванням, що проводиться по рекомендацiях, даних на Сайтi. Будь-яка людина несе повну вiдповiдальнiсть за будь-яке неправильне трактування, яке може виникнути внаслiдок перегляду, читання або копiювання матерiалiв, що мiстяться на Сайтi, i таким чином нiяка юридична або iнша фiзична особа не може бути вiдповiдальна за використання згаданих матерiалiв. Нi в якому разi вiдповiдальнiсть за наслiдки, якi прямо або побiчно спричинило за собою використання iнформацiї, розміщеної на цьому Сайтi, не може покладатися на Компанiю, на її партнерiв або спiвробiтникiв, i бути пiдставою для їх судового переслiдування.
 8. Користувач Сайту в добровiльному порядку вiдмовляється вiд судового переслiдування Компанiї, її партнерiв i спiвробiтникiв, i вiдшкодування можливої шкоди, заподiяної здоров’ю будь-якої людини.
 9. Компанiя не гарантує безперебiйної та безпомилкової роботи Сайту, не гарантує точнiсть i застосовнiсть його матерiалiв.

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Ви розумiєте, пiдтверджуєте та погоджуєтеся з наступним:

Використовуючи цей Сайт, ви погоджуєтеся не порушувати права на Контент, розмiщений на цьому Сайтi або на серверi. Ви також погоджуєтесь не намагатися обiйти будь-якi функцiї безпеки Сайту i дiяти згiдно з усiма мiсцевi, державнi i мiжнароднi закони, правила i положення.

Ви надаєте Компанiї право використовувати весь Контент, який ви завантажуєте або iншим чином передаєте на цей Сайт, будь-яким способом, який вибирає Компанiя з урахуванням цих Умов, включаючи (але не обмежуючись) копiювання, показ, виконання або публiкацiю Контенту в будь-якому форматi, його модифiкування , включення його в iнший Контент або створення iншого Контенту на його основi.

За винятком випадкiв, явно заявлених i заздалегiдь узгоджених з Компанiєю, нiякi конфiденцiйнi вiдносини не повиннi встановлюватися в випадках, коли який-небудь користувач цього сайту повинен вiдправити усне, письмове чи електронне повiдомлення в Компанiю (зокрема, вiдгуки, питання, коментарi, пропозиціiї, iдеї i т. д.). Компанiя отримує, використовує i зберiгає вiдповiдно до Полiтики конфiценцiальностi персональну iдентифiкацiйну iнформацiю користувачiв Сайту (тобто таку iнформацiю, яка дозволяє iдентифiкувати конкретного користувача: наприклад, iм’я, адреса, номер телефону), якщо для проведення будь-якої операцiї на Сайтi (наприклад, для вiдправки будь-якого повiдомлення) Сайт запитує таку особисту iдентифiкацiйну iнформацiю. В iншому випадку матерiали користувача, наданi їм Сайту, i будь-яка iнформацiя, представлена в таких матерiалах користувача, вважаються неконфiденцiйними, i Компанiя може вiльно вiдтворювати, публiкувати або iншим чином використовувати такi матерiали та iнформацiю для будь-яких цiлей.

Відправник будь-яких матерiалiв i iнформацiї в Компанiю несе повну вiдповiдальнiсть за їх змiст, включаючи їх правдивiсть i точнiсть, а також за недотримання будь-яких прав власностi або конфiденцiйностi третiх осiб.

За винятком випадкiв, коли це явно вказано i заздалегiдь узгоджено, Компанiя i жоден її спiвробiтник, агент чи представник не надають медичну консультацiю, дiагностику, лiкування або iншi медичнi послуги, якi будь-яким чином створюють вiдносини мiж лiкарем i пацiєнтом через цей Сайт.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Весь Контент на цьому Сайтi є власнiстю Компанiї, за винятком Контенту, що надається стороннiми особами за договорами з Компанiєю. Дозвiл на використання Контенту надається за умови, що (1) повiдомлення про авторськi права з’являється на всiх примiрниках; (2) використання Контенту призначене тiльки для iнформацiйних та некомерцiйних чи особистих цiлей; (3) Контент жодним чином не змiнений; i (4) нiякi графiчнi матерiали, доступнi на цьому Сайтi, не використовуються окремо вiд супровiдного тексту.

Компанiя не несе вiдповiдальностi за Контент, який надається стороннiми постачальниками, i забороняє поширювати такий Контент без дозволу власника авторського права. За винятком випадкiв, зазначених вище, нiяка лiцензiя або право, пряме чи що на увазi, не надається будь-якiй особi з будь-якого патенту, товарного знаку або iншому майновому праву Компанiї.

Нiяке використання будь-якого товарного знака, торгових найменувань та продуктiв на цьому Сайтi не може бути зроблено без попередньої письмової згоди Компанiї.

Якщо ви вважаєте, що Ваш контент доступний на цьому Сайтi таким чином, що це порушує авторськi права, Ви можете повiдомити про це Компанiю письмово. При цьому Ваше повiдомлення повинно мiстити наступну iнформацiю:

 • Ідентифiкацiю роботи, захищеної авторським правом, яке, на Вашу думку, порушено;
 • Ідентифiкацiю матерiалу, розмiщення якого, на Вашу думку, є порушенням, i iнформацiю, достатню для того, щоб дозволити Компанiї пiдтвердити факт порушення;
 • Ваше iм’я, адреса, номер телефону та адресу електронної пошти;
 • Заява, що у Вас є припущення, що спiрне матерiал порушує авторськi права i заборонений до використання на Сайтi;
 • Заява про те, що вся вищевказана iнформацiя у Вашому повiдомленнi є точною i що ви є власником авторських прав або вповноваженi дiяти вiд iменi власника авторських прав, iз зазначенням розумiння вiдповiдальностi за неправдиву iнформацiю;
 • Електронну або фiзичну пiдпис власника авторських прав або особи, уповноваженої дiяти вiд iменi власника авторських прав.

Щоб подати повiдомлення про порушення, звернiться до Компанiї за наступною адресою:

ТОВ «Ново Нордiск Україна»
вул. Болсуновська, 13-15
iQ Бiзнес Центр
01014, м. Київ, Україна

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА

Компанiя прагне захищати конфiденцiйнiсть користувачiв в Інтернетi. Ми розумiємо важливiсть конфiденцiйностi для наших клiєнтiв i вiдвiдувачiв нашого сайту. Наше використання особистої iдентифiкованої iнформацiї регулюється нашою Полiтикою конфiденцiйностi. Шляхом доступу i використання нашого Сайту, користувач погоджується дотримуватися цiєї полiтики.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Компанiя не несе нiякої вiдповiдальностi за Контент, наданий, розмiщений або доступний через цей Сайт. Ухвалення рiшення на основi цього Контенту проводиться користувачем виключно на його власний ризик. Компанiя не несе нiякої вiдповiдальностi за збиток, заподiяний в результатi використання цього Сайту або його Контенту.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ви погоджуєтеся з тим, що цi Умови описують повну угоду мiж Вами i Компанiєю щодо їх предмету. Компанiя була створена i дiє за законами України. Закони України контролюватимуть викладенi тут умови без будь-яких наслiдкiв будь-яких принципiв колiзiйного права. Якщо суд компетентної юрисдикцiї вважає, що будь-яке положення цих Умов є недійсним або не має законної сили, ви погоджуєтеся з тим, що iншi положення цих Умов будуть вважатися дiйсними та мають юридичну силу. Ви погоджуєтеся з тим, що, незалежно вiд чинного законодавства про зворотнє, ви не можете пред’являти претензiї з причини, пов’язаної з Компанією або цими Умовами, бiльш нiж через 1 (один) рiк пiсля виникнення такої причини.

Згода на Обробку Персональних Даних

Цим засвiдчується, що, вiдправляючи будь-яку форму з даного сайту (далi – «Звернення»), Ви (далi – «Заявник», «Суб’єкт персональних даних») даєте згоду ТОВ «Ново Нордiск Україна», вул. Болсуновська, буд. 13-15, iQ Бiзнес Центр, 01014, м. Київ, Україна (далi – «Компанiя»), на обробку своїх персональних даних, в тому числi iменi, адреси електронної пошти, номеру телефону мобiльного зв’язку, iншої iнформацiї, що вiдноситься до Вас як до Суб’єкту персональних даних, яку Ви вказуєте в електронному виглядi в заповненiй формi (далi – «Персональнi данi»). Даючи таку згоду, Ви пiдтверджуєте, що дiєте вiльно, своєю волею i в своїх iнтересах.

Персональнi данi не включають iнформацiю, що представляє особливий ризик для прав i свобод Суб’єктiв персональних даних, а саме: iнформацiю про расове, етнiчне та нацiональне походження, полiтичнi, релiгiйнi або свiтогляднi переконання, членство в полiтичних партiях та/або органiзацiях, професiйнi спiлки, релiгiйнi органiзацiї або в громадських органiзацiях свiтоглядної спрямованостi, iнформацiю про стан здоров’я, статевого життя, бiометричнi або генетичнi данi; iнформацiю про притягнення до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi, про застосування щодо Суб’єкта персональних даних заходiв в рамках досудового розслiдування, про прийняття за Суб’єкту персональних даних заходiв, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть», про вчинення стосовно Суб’єкта персональних даних тих чи iнших видiв насильства, про мiсцезнаходження та/або шляхи пересування Суб’єкта персональних даних.

Персональнi данi, що включають iнформацiю про стан здоров’я, (далi – “Особливi персональнi данi”) можуть надаватися Суб’єктом персональних даних в Зверненнях щодо надання консультацiй фахiвцiв. Особливi персональнi данi призначенi виключно для передачi фахiвцям – третiм особам (лiкарям, медичним закладам) для виконання необхiдних дiй вiдповiдно до Звернення, не зберiгаються Компанiєю i можуть бути вiдкликанi лише в третiх осiб. Ви даєте згоду обробку Ваших Особливих перснальних даних третiм особам вiдповiдно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.10.

Отриманi вiд Вас Персональнi данi обробляються з метою здiйснення функцiй, обов’язкiв i виконання дiй для надання Вам необхiдної iнформацiї вiдповiдно до Вашого Звернення, а також для можливостi подальшого зв’язку з Вами, дiють протягом термiну зберiгання Компанiєю Персональних даних Заявника, встановленого законодавством України, i можуть бути Вами вiдкликанi. У разi вiдкликання Вами Згоди на обробку Персональних даних Компанiя має право продовжити обробку Персональних даних без Вашої згоди при наявностi передбачених законом пiдстав.

Обробка Персональних даних Заявника здiйснюється Компанiєю в суворiй вiдповiдностi до вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI вiд 01.06.10.

Дана Згода надається на здiйснення будь-яких дiй щодо Персональних даних, якi необхiднi або бажанi для досягнення зазначеної вище мети, включаючи, але не обмежуючись: збiр, систематизацiю, накопичення, зберiгання, уточнення (оновлення, змiну), використання, поширення (в тому числi передачу), знеособлення, блокування, знищення, видалення, а також здiйснення будь-яких iнших дiй з Персональними даними Заявника вiдповiдно до чинного законодавства.

Вiдповiдно до положень Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.10, Компанiя забезпечує конфiденцiйнiсть Персональних даних, не допускаючи їх розкриття третiм особам без Вашої згоди, за винятком випадкiв, передбачених законом.

Вiдповiдно до законодавства України про захист персональних даних, Ви маєте право отримати iнформацiю про обробку Ваших Персональних даних, направити запит або вимогу за наступними адресами:

 • для електронних звернень: officeua@novonordisk.com
 • для звернень в письмовiй формi: ТОВ «Ново Нордiск Україна», вул. Болсуновська, буд. 13-15, iQ Бiзнес Центр, 01014, м. Київ, Україна

Для отримання iнформацiї про обробку Ваших Особливих персональних даних Ви можете направити запит або вимогу на електронну адресу обраної Вами третьої особи (фахiвця, медичного закладу).

Полiтика Конфiденцiйностi

Дана Полiтика Конфiденцiйностi персональних даних (далi по тексту – Полiтика конфiденцiйностi) дiє вiдносно всiєї iнформаціiї, яку Інтернет-сайт «RehinkObesity», (далi по тексту – Сайт), може отримати про користувача пiд час використання Сайту i його програм.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

     1. У цiй Полiтицi Конфiденцiйностi використовуються наступнi термiни:

 1. «Адмiнiстрацiя сайту» – уповноваженi спiвробiтники на управлiння Сайтом, що дiють вiд iменi Сайту, якi органiзовують i здiйснюють обробку персональних даних, а також визначають цiлi обробки персональних даних, склад персональних даних, що пiдлягають обробцi, дiї або операцiї, що здiйснюються з персональними даними.
 2. «Персональнi данi» – будь-яка iнформацiя, що стосується прямо або побiчно фiзичної особи (суб’єкта персональних даних), яка iдентифiкована, або може бути конкретно iдентифiкована
 3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дiя (операцiя) або сукупнiсть дiй (операцiй), таких як: використання таких засобiв з персональними даними, включаючи збiр, запис, систематизацiю, накопичення, зберiгання, уточнення (оновлення, змiна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, в тому числi i з використанням засобiв автоматизацiї.
 4. «Конфiденцiйнiсть персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адмiнiстрацiєю сайту або iншими особами, якi отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявностi іншої законної пiдстави.
 5. Конфiденцiйна iнформацiя про особу - данi про її нацiональнiсть, освiту, сiмейний стан, релiгiйнi переконання, стан здоров’я, адреса, дата i мiсце народження.
 6. «Користувач сайту» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережi Інтернет i використовує Сайт.
 7. «Cookies» – технiчний запис в електроннiй формi, який вiдправляється веб-сервером i зберiгається на комп’ютерi користувача та який веб-клiєнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запитi при спробi вiдкрити сторiнку вiдповiдного сайту.
 8. «IP-адреса» – унiкальна мережева адреса вузла в комп’ютернiй мережi, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цiєю Полiтикою конфiденцiйностi та її умовами обробки Персональних даних Користувача, з Правилами та Умовами Використання Веб-сайту, а також прийняття Користувачем Згоди Користувача на обробку Персональних даних.
 2. У разi незгоди з умовами Полiтики конфiденцiйностi Користувач повинен припинити використання Сайту.
 3. Ця Полiтика конфiденцiйностi застосовується лише до Сайту. Сайт не контролює умови конфiденцiйностi i не несе вiдповiдальностi за їх порушення сайтами третiх осiб, на якi Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайтi.
 4. Адмiнiстрацiя сайту не перевiряє достовiрнiсть Персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Дана Полiтика конфiденцiйностi встановлює зобов’язання Адмiнiстрацiї сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфiденцiйностi Персональних даних, якi Користувач повинен за вимогою надати Адмiнiстрацiї сайту.
 2. Персональнi данi, дозволенi до обробки в рамках цiєї Полiтики конфiденцiйностi, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстрацiйних форм на Сайтi i можуть включати в себе, не обмежуючись, наступну iнформацiю:

      1. iм’я та/або прiзвище Користувача;

      2. контактний телефон Користувача;

      3. адресу електронної пошти (e-mail);

      4. область i населений пункт проживання;

      5. адресу доставки поштової кореспонденцiї.

 3. Сайт, зокрема, використовує Google Analytics i статистичний скрипт системи Фейсбук («пiксель») – сервiси для веб-аналiтики, якi дозволяють аналiзувати те, яким чином Користувачi використовують Сайт, аналiзувати демографiчнi данi та категорiї iнтересiв Користувачiв i створювати списки ремаркетингу на основi цих даних.
 4. Сайт може використовувати iнформацiю з cookies вiдповiдно до Полiтики використання cookies, адресу попередньої сторiнки i iншi службовi данi, якi не дозволяють iдентифiкувати Користувача i не є персональними даними.
 5. Вiдключення cookies може спричинити неможливiсть доступу до частин Сайту, що вимагають cookies для повноцiнного функцiонування.
 6. Будь-яка iнша персональна iнформацiя, не обумовлена вище, пiдлягає надiйному зберiганню i не буде розповсюджуватися чи оброблятися в iнший спосiб, за винятком випадкiв, передбачених в п.п. 5.2. i 5.3. цiєї Полiтики конфiденцiйностi.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

   1. Персональнi данi Користувача Адмiнiстрацiя сайту може використовувати в цiлях:

 1. Ідентифiкацiї Користувача, зареєстрованого на Сайтi, для вiдправки поштової кореспонденцiї.
 2. Надання Користувачевi доступу до персоналiзованих ресурсiв Сайту.
 3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повiдомлень, запитiв, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитiв вiд Користувача.
 4. Пiдтвердження Користувачем достовiрностi та повноти його Персональних даних.
 5. Створення облiкового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облiкового запису.
 6. Вiдправки повiдомлень Користувачу Сайту.
 7. Надання Користувачевi ефективної клiєнтської i технiчної пiдтримки при виникненнi проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
 8. Надання Користувачевi, з його згоди, спецiальних пропозицiй, iнформацiї, розсилки новин та iнших вiдомостей вiд iменi Сайту або вiд iменi партнерiв Сайту.
 9. Надання доступу Користувачевi на сайти або сервiси партнерiв Сайту з метою отримання продуктiв, оновлень i послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Обробка персональних даних Користувача здiйснюється без обмеження термiну, будь-яким законним способом, в тому числi в iнформацiйних системах персональних даних з використанням засобiв автоматизацiї або без використання таких засобiв.
 2. Користувач погоджується з тим, що Адмiнiстрацiя сайту має право передавати Персональнi данi третiм особам, зокрема, кур’єрським службам, органiзацiями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання запитiв Користувача, оформлених на Сайтi.
 3. Персональнi данi Користувача можуть бути переданi уповноваженим органам державної влади України тiльки на пiдставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 4. При втратi або розголошеннi Персональних даних Адмiнiстрацiя сайту iнформує Користувача про втрату або розголошення Персональних даних.
 5. Адмiнiстрацiя сайту вживає необхiдних органiзацiйних i технiчних заходiв для захисту Персональних даних Користувача вiд неправомiрного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копiювання, поширення, а також вiд iнших неправомiрних дiй третiх осiб.
 6. Адмiнiстрацiя сайту спiльно з Користувачем вживає всiх необхiдних заходiв щодо запобiгання збиткам або iнших негативних наслiдкiв, викликаних втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

 1. Користувач зобов’язаний:

    1. Надати iнформацiю про персональнi данi, необхiдну для користування Сайтом.

    2. Оновити, доповнити надану iнформацiю про персональнi данi в разi змiни даної iнформацiї.

 2. Адмiнiстрацiя сайту зобов’язана:

    1. Використовувати отриману iнформацiю виключно для цiлей, зазначених у п. 4 цiєї Полiтики конфiденцiйностi.

    2. Забезпечити зберiгання конфiденцiйної iнформацiї про особу в таємницi, не розголошувати ы не передавати її третiм особам без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здiйснювати продаж, обмiн, опублiкування, або розголошення iншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 i 5.3 цiєї Полiтики Конфiденцiйностi.

    3.Вживати заходи обережностi для захисту персональних даних Користувача згiдно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду iнформацiї в iснуючому дiловому оборотi.

    4. Здiйснити блокування Персональних даних, що вiдносяться до вiдповiдного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктiв персональних даних на перiод перевiрки, в разi виявлення недостовiрних Персональних даних або неправомiрних дiй.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Адмiнiстрацiя сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе вiдповiдальнiсть за збитки, понесенi Користувачем у зв’язку з неправомiрним використанням Персональних даних, вiдповiдно до законодавства України, за винятком випадкiв, передбачених п.п. 5.2, 5.3 i 7.2 цiєї Полiтики Конфiденцiйностi.
 2. У разi втрати або розголошення конфiденцiйної iнформацiї Адмiнiстрацiя сайту не несе вiдповiдальностi, якщо дана конфiденцiйна iнформацiя:

    1. Стала публiчним надбанням до її втрати або розголошення,

    2. Була отримана третьою стороною до моменту її отримання Адмiнiстрацiєю сайту,

    3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають у вiдносинах мiж Користувачем сайту i Адмiнiстрацiєю сайту, обов’язковим є пред’явлення Претензiї – письмового пропозицiї про добровiльне врегулювання спору.
 2. Одержувач Претензiї протягом 30 календарних днiв з дня отримання Претензiї письмово повiдомляє заявника Претензiї про результати розгляду Претензiї.
 3. При недосягненнi угоди суперечку буде передано на розгляд до судового органу вiдповiдно до чинного законодавства України.
 4. До даної Полiтицi конфiденцiйностi та до вiдносин мiж Користувачем i Адмiнiстрацiєю сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 1. Адмiнiстрацiя сайту має право вносити змiни в дану Полiтику конфiденцiйностi без згоди Користувача, але з попереднiм повiдомленням Користувача про такi змiни.
 2. Нова Полiтика конфiденцiйностi вступає в силу з моменту її розмiщення на Сайтi, якщо iнше не передбачено новою редакцiєю Полiтики конфiденцiйностi.
 3. Всi пропозицiї або питання по данiй Полiтицi конфiденцiйностi слiд повiдомляти одним з наступних шляхiв:

    1. направити електронний лист за адресою office-ua@novonordisk.com;

    2. надiслати лист або звернутись за адресою ТОВ «Ново Нордiск Україна», вул. Болсуновська, 13-15, iQ Бiзнес Центр, 01014, м. Київ, Україна;

    3. за допомогою форми зворотного зв’язку, розташованiй в нижнiй частинi всiх сторiнок Сайту.

 4. Чинна редакцiя Полiтики конфiденцiйностi розмiщена на сторiнцi Cайту