Go to the page content

Rethink Obesity (Переусвiдомлення ожирiння) – це глобальна платформа для спецiалiстiв охорони здоров’я, де можна знайти новiтню та актуальну iнформацiю щодо пiдходiв до лiкування ожирiння та побудови пацiєнто-центричного й емпатичного дiалогу з пацiєнтами.Починаємо лікувати ожиріння

Дiагноз

Дiагноз

Вiдповiднi показники допоможуть оцiнити ризики для здоров’я, пов’язанi з ожирiнням

Посiбник для лiкаря щодо терапiї для зниження ваги

Посiбник для лiкаря щодо терапiї для зниження ваги

Ця iнформацiя призначена для того, аби допомогти спецiалiстам охорони здоров’я дiзнатись про ефективнiсть та основнi обмеження застосування трьох основних методiв лiкування ожирiння. Дiзнавшись про цi методи, медичнi працiвники зможуть лiкувати ожирiння, застосовуючи цiлiсний комплексний пiдхiд.

Перегляньте вищерозмiщене вiдео «ССЗ та ожирiння» i дiзнайтесь бiльше про ускладнення, до яких призводить ожирiння.

Ожирiння – це хронiчне захворювання, яке спостерiгається у бiльш нiж 764 мiльйонiв дорослих пацiєнтiв по всьому свiту.1 Ожирiння суттєво впливає на стан здоров’я та може викликати понад 200 можливих ускладнень з боку рiзних органiв i систем.2,3 Серцево-судиннi захворювання (ССЗ) є основною причиною смертностi у людей з ожирiнням.4 Існує чiтко встановлений зв’язок мiж iндексом маси тiла (ІМТ), гiпертензiєю (високим артерiальним тиском) i серцевою недостатнiстю. Наприклад, частота випадкiв гiпертензії зростає зi збiльшенням ІМТ.5

Кiлькiсть людей, якi живуть з ожирiнням, продовжує зростати, а це свiдчить, що необхiдно забезпечити медичних працiвникiв доказовими методами, якi допоможуть ефективно зупинити зростання глобальної епiдемії ожирiння.

Наука про ожирiння

Розумiючи закономiрностi, якi лежать в основi розвитку ожирiння, i визначивши проблеми на пiдставi наукових даних, можна подолати перешкоди на шляху до ефективного лiкування ожирiння. Метою платформи Rethink Obesity® є викладення науково-обґрунтованої iнформації у доступний спосiб для спецiалiстiв охорони здоров’я, аби вони могли вдосконалити клiнiчну практику та досягти стiйких результатiв для своїх пацiєнтiв, якi живуть з ожирiнням.

Популярнi статтi

Дистанцiйнi програми безперервного медичного навчання i медична освiта щодо ожирiння

Дистанцiйнi програми безперервного медичного навчання i медична освiта щодо ожирiння

Знайдiть медичнi освiтнi ресурси для пiдтримки Вашого безперервного навчання та отримайте бали в рамках безперервної медичної освiти.

Шукаєте iнформацiйнi матерiали про ожирiння для лiкарiв i пацiєнтiв?

Завантажте iнформацiйнi матерiали про ожирiння. Вони створенi допомогти Вам та Вашим пацiєнта оптимiзувати лiкування ожирiння.

Список використаних джерел
  1. World Obesity. World Obesity Atlas 2023. Available at: https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2023. Last accessed: November 2023.
  2. Who.int. 2021. Obesity and overweight. [online] Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Last accessed: July 2022.
  3. Horn, D. B., Almandoz, J. P., & Look, M. What is clinically relevant weight loss for your patients and how can it be achieved? A narrative review. Postgraduate medicine (2022), 134(4), 359–375. https://doi.org/10.1080/00325481.2022.2051366
  4. Collaborators GBDO, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB, Sur P, Estep K, et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N Engl J Med. 2017;377(1):13-27.
  5. Gelber RP, Gaziano JM, Manson JE, Buring JE, Sesso HD. A prospective study of body mass index and the risk of developing hypertension in men. Am J Hypertens. 2007;20(4):370-7.

UA24OB00033

Вiдмова вiд вiдповiдальностi: Усi зображення є стоковими фотографiями за участю моделей.