Go to the page content

Ожирiння та частота серцево-судинних захворювань (ССЗ) i смертнiсть вiд них

Масштабнi популяцiйнi та обсервацiйнi дослiдження показали, що ожирiння i ССЗ тiсно пов’язанi.12 Патологiчнi стани, такi як застiйна серцева недостатнiсть, iшемiчна хвороба серця, iнфаркт мiокарда та iнсульт, бiльш поширенi  серед людей, якi живуть з ожирiнням, а ризик розвитку серцево-судинного захворювання упродовж життя експоненцiйно зростає як у чоловiкiв, так і у жiнок з вищим iндексом маси тiла (ІМТ).3 Крiм того, причиною бiльшостi смертей, пов’язаних iз високим ІМТ, є ССЗ.4

Ожирiння i серцево-судиннi захворювання: поширенiсть ускладнень

Детальне популяцiйне дослiдження в сферi охорони здоров’я, у якому взяли участь 200 000 осiб, показало, що поширенiсть супутнiх ССЗ є вищою у пацiєнтiв з ожирiнням.3 У 2005–2012 рр. у рамках дослiдження Нацiонального здоров’я i харчування (National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)) було проведено порiвняння 100 000 людей з ожирiнням (ІМТ≤30 кг/м2– ≥40 кг/м2) та 100 000 людей з нормальною вагою (ІМТ<25 кг/м2). Було встановлено, що порiвняно з дорослими людьми з нормальною вагою, у дорослих з ожирiнням артерiальна гiпертензiя була у 51%, у 8% – iшемiчна хвороба серця, у 3,5% – застiйна серцева недостатнiсть, у 3% – iнсульт, i у 21% – iнфаркт мiокарда.3

Ризик розвитку ССЗ упродовж життя та ІМТ —>

Упродовж життя людини ризик захворювання на ССЗ, iнвалідностi i смертi зростає, оскiльки людина набирає бiльше ваги, причому така закономiрнiсть спостерiгається i у чоловiкiв, i у жiнок.2

Показано, що порiвняно з людьми без надлишкової ваги чи ожирiння, ризик iнфаркту мiокарда, iнсульту або iнших кардiологiчних подiй є в 2,5 рази вищим для жiнок i майже втричi вищим для чоловiкiв  з високим ІМТ (>40 кг/м2).2 Навiть тi пацiєнти, чий ІМТ дозволяє вiднести їх до категорії лише надлишкової ваги (ІМТ >25 кг/м2) знаходяться в зонi значно вищого ризику розвитку ССЗ у бiльш ранньому вiцi, i в результатi вони проживають бiльшу вiдносну частину життя iз серцево-судинним захворюванням чи iнвалiднiстю, нiж люди без надлишкової ваги.2

Смертнiсть вiд ССЗ та ІМТ

Поточне Дослідження Global Burden of Disease Study тривалiстю 25 рокiв, у якому взяли участь 68,5 мiльйонiв людей зi 195 країн показує, що ризики розвитку ССЗ для людей iз високим ІМТ є настiльки значущими, що CCЗ є причиною бiльшостi смертей, пов’язаних з високим ІМТ.4 У ходi дослiдження встановлено, що в 2015 р. з майже 4 мiльйонiв смертей, пов’язаних iз високим ІМТ, бiльш нiж двi третини смертей були спричиненi серцево-судинними захворюваннями.4

Бiльш нiж двi третини (68,5%) смертей, пов’язаних з високим ІМТ, були спричиненi серцево-судинними захворюваннями.

Натиснiть тут, щоб дiзнатися більше про iншi ускладнення, пов’язанi з ожирiнням, i про зв’язок між ожирiнням, ІМТ та ризиком смертi.

Дослiдники Глобального тягаря захворювань (Global Burden of Disease) закликають лiкарiв спостерiгати за динамiкою ІМТ та застосовувати науково обґрунтованi методи втручань для вирiшення проблеми.4

Для перегляду додаткової iнформації про зниження ваги та його користь для серцево-судинної системи натиснiть тут.

Список використаних джерел

  1. Burke GL, Bertoni A, Shea S, et al. The impact of obesity on cardiovascular disease risk factors and subclinical vascular disease. Arch Intern Med. 2008;168:928–35.
  2. Khan S, Ning H, Wilkins J, et al. Association of body mass index with lifetime risk of cardiovascular disease and compression of morbidity. JAMA Cardiol 2018;3(4):280–7.
  3. Su W, Huang J, Chen F, et al. Modeling the clinical and economic implications of obesity using microsimulation. J Med Econ. 2015;18(11):886–97.
  4. GBD 2015 Obesity Collaborators. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med. 2017;377:13-27.

UA23OB00034

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi