Go to the page content

Ожирiння i глобальний тягар серцево-судинних захворювань (ССЗ)

За останнi три десятилiття глобальний тягар серцево-судинних захворювань (ССЗ) зрiс майже вдвiчi, у той час як частота ожирiння у людей з групи ризику пiдвищилась на 50%. Сьогоднi ожирiння випереджає палiння, як основний фактор  ризику ССЗ.1,2 Провiднi медичнi товариства закликають лiкарiв первинної ланки знизити рiвень передчасних смертей вiд iнфаркту мiокарда, iнсультiв та iнших серцево-судинних захворювань шляхом раннього втручання та впливу на модифiкованi фактори ризику, такi як тютюнопалiння, нездорове харчування, вiдсутнiсть фiзичної активностi та зловживання алкоголем, а також за допомогою контролю неiнфекцiйних захворювань, таких як ожирiння, цукровий дiабет, дислiпiдемiя та артерiальна гiпертензiя.1,3,4,5

Тягар серцево-судинних захворювань (ССЗ): причина смертi №1 в усьому свiтi, яка продовжує зростати

Серцево-судиннi захворювання (ССЗ), переважно iнфаркт мiокарда та iнсульти, є найпоширенiшою причиною смертi в усьому свiтi.1 ССЗ також є основною причиною iнвалiдностi та втрати рокiв здорового життя пацiєнтами, їхнiми родинами та суспiльством.1 За оцiнками, у 2019 р. вiд ССЗ померли 17,9 мiльйонiв людей, що складає 32% усiх смертей у свiтi.4 В останнi роки принаймнi одна третина (бiльш нiж 6 мiльйонiв) вiд загальної кiлькостi усiх смертей траплялась передчасно у людей молодше 70 рокiв.1,3,4

Ця закономiрнiсть вiдображає подвоєння тягаря серцево-судинних захворювань в усьому свiтi з 1990 по 2019 рр.з 271 мiльйона до 523 мiльйонiв, у той час як населення Земної кулi за цей перiод зросло лише на 50%.1,6 Тягар серцево-судинних захворювань ймовiрно збiльшуватиметься й надалi.

У 2019 р. з однiєї третини усiх смертей у свiтi внаслiдок ССЗ 85% були спричиненi iнфарктом мiокарда або iшемiчним iнсультом, як показано на дiаграмi нижче.1 Іншi 15% смертей вiд ССЗ були зумовленi рiдкiснiшими першопричинами, зокрема гiпертензивною хворобою серця, фiбриляцiєю передсердь, кардiомiопатiєю i ревматичною хворобою серця.1

 

Причинно-наслiдковий зв’язок мiж ожирiнням i серцево-судинними захворюваннями

Ожирiння є складним багатофакторним захворюванням. Чiтко встановлено, що ожирiння є незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ).7,8 Як показав аналiз 68,5 мiльйонiв iсторiй хвороб, проведений дослiдниками Глобального тягаря захворювань, ССЗ є причиною бiльшостi смертей, пов’язаних iз високим iндексом маси тiла (ІМТ).9 Це свiдчить про те, що бiльш нiж двi третини смертей, пов’язаних з високим ІМТ, були спричиненi ССЗ.9

Зв’язок мiж ССЗ та ожирiнням також було встановлено в недавньому дослiдженнi, яке показало, що ризик розвитку ССЗ зростає з пiдвищенням ІМТ, навiть за вiдсутностi порушень обмiну речовин.10

Результати перехресного опитування 2019 р. за участю бiльш нiж 8 000 пацiєнтiв в Європi, якi пережили коронарну подiю або перенесли втручання через захворювання коронарних артерiй, показали, що 82% людей мали або надлишкову вагу (44%) або ожирiння (38%).11

Бiльш детальну iнформацiю про резидуальний серцево-судинний ризик можна прочитати тут.

Список використаних джерел

 1. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990–2019. J Am Coll Cardiol. 2020 Dec.76(25)2982–3021. Doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.010.
 2. Santos RD, 2021. EUROASPIRE V and uncontrolled risk factors in primary prevention: Atherosclerotic cardiovascular disease in the making. Eur J Prev Cardiol 28, 380–382.
 3. National Heart Lung and Blood Institute. New Report. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/news/2021/cardiovascular-disease-rise-we-know-how-curb-it-weve-done-it. Last accessed: September 2022.
 4. WHO Fact sheet – CVDs. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). Last accessed: September 2022.
 5. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D et al. Eur J Prev Cardiol 2020:March. doi.org/10.1177/2047487320908698.
 6. Worldometers. Available at: https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/. Last accessed: September 2022.
 7. Bray GA, Kim KK, Wilding JPH, et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obes Rev. 2017;18:715–723.
 8. Wilding J, Jacob S, 2020. Cardiovascular outcome trials in obesity: A review. Obesity Reviews 22:e13112.
 9. Global Burden of Disease 2015 Obesity Collaborators. N Engl J Med 2017;377:13–27.
 10. Caleyachetty R et al. Metabolically Healthy Obese and Incident Cardiovascular Disease Events Among 3.5 Million Men and Women. J Am Coll Cardiol 2017;70:1429–37.
 11. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D et al. Eur J Prev Cardiol 2019, 1–12.

UA23OB00032

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi