Go to the page content

Як розмовляти з пацiєнтом про серцево-судиннi ризики?

Змiни способу життя, такi як стiйке зниження ваги, – це тi втручання, щодо яких лiкарі загальної практики можуть заохотити своїх пацiєнтiв для мiнiмiзації ризику розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ).1,2 Однак iнiцiювати  оцiнку здоров’я серцево-судинної системи та заговорити з пацієнтом про фактори ризику може бути непросто. Як ми можемо донести до пацiєнта iнформацiю i запропонувати свою пiдтримку таким чином, щоб мотивувати його дотримуватись здорового способу життя для зниження ризику розвитку ССЗ?

Побудова розмови

У поточних настановах щодо серцево-судинних захворювань пiдкреслюється цiннiсть залучення пацiєнтiв до обговорення факторiв ризику розвитку ССЗ.1,5

Проте розмова про ризик пiд час оцiнки стану серцево-судинної системи – це набагато бiльше, нiж повiдомлення iнформації.3 Пiд час розмови з пацiєнтом щодо ризикiв необхiдно брати до уваги його медичну грамотнiсть, рівень довiри, емоції та готовність знати бiльше.3

Оцiнювати стан серцево-судинної системи та iнформувати пацiєнта про ризики слiд проактивно, але делiкатно. Лiкарi мають допомогти своїм пацiєнтам розiбратись у принципах бальної оцiнки ризикiв та зрозумiти, що це для них означає.

Перехiд вiд навчання пацiєнта до мотивації пацiєнта

Вiд навчання пацiєнта до його мотивації

У той час як у профілактицi серцево-судинних захворювань та захисту вiд них основна увага традицiйно придiлялась оцiнцi стану серцево-судинної системи та доведенню до пацiєнта iнформації про ризики, ключовою проблемою залишається дотримання пацiєнтом режиму лiкування, зокрема змiни способу життя та прийому лiкарських засобiв.4

У недавньому оглядi щодо полiпшення дотримання пацiєнтом режиму лiкування для профілактики ССЗ пропонується новiтнiй пiдхiд – переключення вiд навчання пацiєнта до визначення ключових iндивiдуальних мотивацiйних факторiв.4 Оскiльки на сьогоднi громадськість вже зрозумiла необхiднiсть кинути палити, займатися фiзичною активнiстю та їсти менше обробленої iжi, пацiєнти потребують переключення основної уваги – вiд того, що вони вже знають, до того, що має для них особисте значення.4 Мотивацiйнi методики в лiкуваннi наркотичної залежностi з використанням «стилю спiвпрацi в дiалозі» набувають все бiльшої популярностi для змiцнення власної мотивації пацiєнта та прагнення до змiн.4

Поради вiд експертiв

Принципи мотиваційної бесіди6

 • Вiдкритi запитання – дiзнатись, що пацiєнтовi вже вiдомо; лiкар пропонує те, у чому пацiєнт обiзнаний
 • Емоцiйна пiдтримка – лiкар не вдається до оцiнок, а пiдтримує внутрiшнi ресурси пацiєнта, аби сформувати у нього впевненiсть в тому, що вiн може щось змiнити
 • Вiдображення – лiкар слухає, iнтерпретує  те, що розповiдає пацiєнт
 • Узагальнення – лiкар переконується, що вони з пацiєнтом мають спільне розумiння,  та пiдкреслює ключовi моменти

Що можна зробити для додаткової мотивації пацiєнтiв?4

 • Можна розширити їхню обізнанiсть про вплив факторiв ризику ССЗ на iншi патологiчнi стани, наприклад на судинну деменцiю, еректильну дисфункцiю та злоякiснi новоутворення
 • Пiд час дiалогу обговорiть вплив на здоров’я рiдних i близьких. Наприклад, перехiд на здорове харчування може позитивно вплинути на харчовi звички iнших членiв родини
 • Пiдкреслюйте позитивний вплив, який може здiйснити полiпшене здоров’я на фiнансовий стан родини та економiку 
 • Рекомендуйте використовувати застосунки для смартфона з налаштованими повiдомленнями про стан здоров’я та рекомендацiями щодо фiзичної активностi

Бiльше iнформації, зокрема кориснi поради i ресурси, можна переглянути за посиланням:

- Розмова з пацiєнтами про ожирiння

- Настанови та рекомендації щодо менеджменту ожирiння

- Посiбник «5 крокiв у лiкуваннi ожирiння»

Посилання на додатковi ресурси

Навчання:

Для вдосконалення професiйних знань щодо ожирiння та серцево-судинних захворювань (ССЗ), зареєструйтесь для участi в програмi дистанцiйного навчання SCOPE, яка включає акредитованi освiтнi модулi в рамках безперервного медичного навчання.

Бiблiотека iнструментiв:

Інструменти для спiлкування Американської колегії кардiологiв : Полiпшення спiлкування про серцево-судинний ризик. 

Доступ за посиланням: https://www.acc.org/~-/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-etc/Tools%20and%20Practice%20Support/Risk-Communications/2%20Full%20Toolkit.pdf?la=en. Дата доступу: лютий 2024 р.

Інструменти для спiлкування Центрiв контролю захворювань та профiлактики серцево-судинних хвороб. 

Доступ за посиланням <https://www.cdc.gov/heartdisease/communications kit.htm>. 

Дата доступу: лютий 2024 р.

Настанови та рекомендації:

Рекомендації ESC щодо профiлактики серцево-судинних захворювань у клiнiчнiй практицi (2021)/2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. 

Доступ за посиланням:

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713?login=false

Дата доступу: лютий 2024 р.

Ожирiння та серцево-судиннi захворювання: наукова заява Американської асоцiації серця (2021)/ Obesity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association

Доступ за посиланням: https://www.ahajournals.Org/doi/10.1161/CIR.0000000000000973

Дата доступу: лютий 2024 р.

ESC Серцево-судиннi реалії 2022/ ESC Cardiovascular Realities 2022: мiстить вичерпнi данi про серцево-судиннi захворювання з Атласу кардiології ESC, що охоплює фактори ризику, поведiнку щодо здоров’я, доступ до медичної допомоги та вартiсть ССЗ для економiки в 57 країнах

 

Доступ за посиланням: https://www.flipsnack.com/escardio/esc-cardiovascular-realities-2022/full-view.html

Дата доступу: лютий 2024 р.

Список використаних джерел

 1. Piepoli MF, Hoes A, Agewall S, et al. 2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2016;37:2315–81.
 2. World Health Organization. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control (2011). Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44701. Last accessed: September 2022.
 3. American College of Cardiology. Improving cardiovascular risk communications with your patients. 2020. Available at: https://www.acc.org/-/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-etc/Tools-and-Practice-Support/Risk-Communications/1-Quick-Reference-Guide.pdf?la=en&hash=DC4E7D63FF3EF476039DADC13D0E44427172E3AA. Last accessed: September 2022.
 4. Duffy E, Ashen D, Blumenthal R, et al. Communication approaches to enhance patient motivation and adherence in cardiovascular disease prevention. Clin Cardiol. 2021; 44(9):1199–1207.
 5. Navar A, Stone N, and Martin S. What to say and how to say it: Effective communication for cardiovascular disease prevention. Curr Opin Cardiol. 2016;31(5):537–544.
 6. Motivational Interviewing Network of Trainers. Understanding motivational interviewing. Available at: motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing. Last accessed: September 2022.

UA23OB00037

Наскiльки ця iнформацiя була для Вас корисною?
 

Пов’язанi статтi